Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE

POLSKA - POLAND – POLOGNE

Łódź

                       Stowarzyszenie zwykłe, założone w  2003 r.

                        Władze:

                       Prezes (przedstawiciel prawny) - Leszek S. Pręcikowski; Prezes honorowy - Danuta Przybylska

                     NIP – 7292632991  REGON – 1004207

                        Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: leszekprecikowski@wp.pl

================================================================================================

Ze względu na brak środków finansowych i "mobilności", zmuszeni jesteśmy ograniczyć naszą działalność i zakres interwencji do obszaru miasta Łodzi i jego najbliższych okolic.

================================================================================================

 Cele organizacji:

- ochrona obszarów zielonych, parków miejskich, drzew i zadrzewień na terenie miasta Łodzi i jego najbliższych okolic;

- ochrona wód i naturalnych zbiorników wodnych na terenach miejskich;

- ogólna ochrona przyrody (w tym flory i fauny);

- wspieranie i podejmowanie inicjatyw gospodarczych przyjaznych dla środowiska;

- udzielanie wsparcia merytorycznego obywatelom, a także dla wszelkich

organizacji, ruchów i inicjatyw społecznych, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i zasobów przyrody;

- edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych.

Prowadzone działania:

Jesteśmy stowarzyszeniem społeczno-ekologiczno-politycznym, stawiającym sobie za cel propagowanie inicjatyw

ekologicznych i gospodarczych, ochronę przyrody i środowiska - zwłaszcza drzew i terenów zielonych na obszarze

miasta Łodzi i jego najbliższych okolic.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie mityngów;

- udzielanie wsparcia merytorycznego obywatelom, a także dla wszelkich organizacji, ruchów i inicjatyw społecznych,

które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i zasobów przyrody;

- działalność edukacyjną, kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych;

- ścisłą współpracę z mediami;

- stały kontakt z organami władzy rządowej i samorządowej;

- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i propagandowej;

- udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Działania nasze mają służyć dla dobra całej społeczności, a zwłaszcza mieszkańców miast - dla których walczymy o zachowanie czystego powietrza, wód, zieleni miejskiej, o zachowanie równowagi ekologicznej i niezdegradowanego krajobrazu.

----------------------------------------

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

© Leszek Sławomir Pręcikowski
Udostępnij na Facebook
Leśnictwo – Darz Bór !
Katalog stron www

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl