Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

LESZEK SŁAWOMIR PRĘCIKOWSKI

– CZYLI SŁÓW KILKA O AUTORZE TEGO SERWISU INTERNETOWEGO

Leszek Sławomir Pręcikowski ( ur. w 1965 r. w Końskich) – autor książki "Ludzie lasu i ich mundur" [wyd.: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych], pierwszej (i jak dotąd jedynej) w Polsce publikacji książkowej poświęconej historii munduru leśnika, będącej swoistą wizytówką Lasów Państwowych. Z zamiłowania i wykształcenia leśnik-ekolog; wieloletni strażnik Straży Ochrony Przyrody; historyk leśnictwa i Słowiańszczyzny.

    Jako twórca aktualnie zajmuje się dziejami lasów i leśnictwa, a zwłaszcza historią munduru leśnego. Koncentruje się na poznaniu i udokumentowaniu dziejów poszczególnych nadleśnictw, naszych leśnych małych ojczyzn. Swoje publikacje kieruje do tych, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu historii lasów i leśnictwa w ujęciu regionalnym.
 
    W pracy naukowej zajmuje się także najnowszą historią Słowiańszczyzny, głównie dziejami ruchu słowiańskiego po II wojnie światowej (tzw. "nowego ruchu słowiańskiego"), w tym losami Komitetu Słowiańskiego w Polsce.

    Ponadto
specjalizuje się w zakresie prawa ochrony przyrody i środowiska oraz w problematyce chirurgii drzew. Pozostaje członkiem-założycielem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego, pełniąc funkcję eksperta/pełnomocnika tej organizacji.
 

   Swoje książki wydaje poprzez Lasy Państwowe (druk m.in. w Oficynie Wydawniczej FOREST). Artykuły naukowe publikuje na łamach wielu periodyków, m.in.: Slavia Orientalis, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej,
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, Karta, Rocznik Łódzki, Polski Uniwersytet Ludowy, Przyroda Polska, Trybuna Leśnika, Przegląd Leśniczy, Gniazdo. Jak dotąd (stan na koniec 2017 r.) wydał drukiem kilkadziesiąt artykułów oraz 10 pozycji książkowych (2 jako współautor).

    Jest autorem kompleksowego projektu poprawek do jednej z wersji ustawy o ochronie przyrody oraz szeregu ekspertyz dendrologicznych dla Warszawy i Łodzi. Wspólnie z TVP-Łódź i TV-TOYA przygotował wiele reportaży o treściach ekologicznych dotyczących Łodzi i jej okolic.

    Niegdyś w działalności politycznej trwale związał się z ruchem ludowym, a zwłaszcza ruchem uniwersytetów ludowych. Początkowo działał w
Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych, a następnie w Komitetecie Odrodzenia Uniwersytetów Ludowych przy KKW NSZZ >Solidarność< (kierowanym wówczas przez dr Narcyza Kozłowskiego, a wspieranym przez ówczesnego v. przewodniczącego KKW >Solidarność< Lecha Kaczyńskiego).

    W latach 90-tych minionego stulecia był twórcą i przewodniczącym Klubu Uniwersytetów Ludowych przy Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentem Bałtyckiego Uniwersytetu Ludowego w Opaleniu i Solarzowego Uniwersytetu Ludowego w Gaci Przeworskiej. Współdziałał również z duńskim Uniwersytetem Ludowym w Ryslinge Hojskole. Zasiadał we władzach głównych Związku Polaków >Młody Las< z siedzibą w Malborku.

    Od dłuższego już czasu aktywnie działa w organizacjach ekologicznych. Najpierw w Lidze Ochrony Przyrody, następnie w partii “Zieloni” RP (nie mylić z partią ZIELONI 2004), z ramienia której kandydował na radnego Rady Miasta Łodzi. Aktualnie jest członkiem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego
organizacji propagującej idee ochrony przyrody i środowiska w Regionie Łódzkim.

DOROBEK WYDAWNICZY
– wybrane pozycje wg stanu na koniec 2017 r. (układ chronologiczny) :

PRACA MAGISTERSKA
Zjazd Słowiański w Belgradzie 8-11 [16] XII 1946. Wzloty i upadki >nowego ruchu słowiańskiego<, UŁ, Łódź 1994 [obroniona pod kierunkiem prof. A. Głowackiego].

PUBLIKACJE NA ŁAMACH PERIODYKÓW NAUKOWYCH, POPULARNO-NAUKOWYCH I POPULARNYCH
>Sławianin<  (1841-1843) – zapomniane czasopismo słowiańskie, "Slavia Orientalis" 1997, t. XLVI;
Początki idei słowiańskiej i słowianoznawstwa naukowego na ziemiach polskich, [w:] "Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku", Łódź 1998;
>Kalendarz Słowiański< – środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 1998, t. 61;
Pierwiastki słowianofilskie w programie powojennego Związku Młodzieży Wiejskiej RP >Wici<, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" 1998;
Polska w >nowym ruchu słowiańskim< – z działalności Komitetu Słowiańskiego w Polsce w latach 1945-1947, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2000, t. 69;
Komitet Słowiański w Polsce. Oddział w Łodzi (1946-1951), "Rocznik Łódzki" 2001, t. 48;
Kongres Słowiański w Belgradzie 8-11 [16] grudnia 1946 r., "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" [2002], t. XXXVII;
Propaganda słowiańska w Polsce Ludowej w latach 1944- 1947 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Słowiańskiego w Polsce, "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" [2005] t. XL;
Mundur leśnika w czasach Królestwa Polskiego (1819-1935), "Trybuna Leśnika" 2005;
200 lat w służbie polskich lasów, "Przegląd Leśniczy" 2007;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.). "Wolne" inicjatywy słowiańskie z lat 1945- 1953. Cz. I, "Gniazdo" 2(7)/2009;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.). Wolne" inicjatywy słowiańskie z lat 1945- 1953. Cz. II., "Gniazdo" 1(8)/2010;
Czerwony panslawizm. Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.). Komitet Słowiański w Polsce 1945- 1953. Cz. I., "Gniazdo" 2(9)/2010;
Czerwony panslawizm.Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.).  Komitet Słowiański w Polsce 1945- 1953. Cz. II., "Gniazdo" 1(10)/2011;
Czerwony panslawizm.Z działalności słowiańskiej w Polsce po II wojnie światowej (do 1956 r.).  Zjazd (Kongres) Słowiański w Belgradzie – 1946 r.. Cz. I., "Gniazdo" 2011.

KSIĄŻKI
Ludzie lasu i ich mundur. Zarys dziejów narodowego munduru leśnego na tle rozwoju gospodarstwa leśnego w Polsce od początku XIX wieku po czasy współczesne, Lasy Państwowe.Centrum Informacyjne Lasów Państwowych/Wydawnictwo ILKA, Warszawa 2006;
Zarys przemian struktur administracyjnych w Lasach Państwowych (Rządowych) na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w latach 1807-1939 (na dwustulecie powołania polskiej rządowej administracji leśnej w Księstwie Warszawskim 25 sierpnia 1807 roku), Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Łódź 2006;
Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność, [zespół red. Wojciech Bąk et al.; aut. oprac. Leszek Sławomir Pręcikowski et al.], Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Przedborów/Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, Przedborów 2010;
Nadleśnictwo Wieluń. P rzeszłość i teraźniejszość, Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Wieluń, Wieluń 2014;
Nadleśnictwo Złoczew. Zarys dziejów, [ost. rozdz. A. Kuchczyński], Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Złoczew, Złoczew 2015;
Nadleśnictwo Koło. Dzieje administracji leśnej na tle przyrodniczo-gospodarczym osnute, [ost. rozdz. wspólnie: L.S. Pręcikowski i M. Macherski], Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Koło, Koło 2015;
Zarys dziejów Nadleśnictwa Państwowego Drewnica, Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Drewnica/Oficyna Wydawnicza Forest, Józefów 2016;
Nadleśnictwo Kolumna. Wędrówka przez dzieje, [zespół red. A. Pewniak et al.; aut. oprac. Leszek Sławomir Pręcikowski et al.], Vega Studio Adv. Tomasz Müller/Nadleśnictwo Kolumna, Łask 2016;
Nadleśnictwo Bełchatów. Historia, ludzie i las, [ost. rozdz. N. Grzelak], Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Bełchatów, Bełchatów 2016.

Bieżąca aktualizacja mojego dorobku naukowego, zarejestrowanego w Bazach Biblioteki Narodowej, jest dostępna jest pod linkiem:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/search/C__SPr%C4%99cikowski%2C%20Leszek%20S%C5%82awomir%20%281965%20%20%29.__Orightresult?lang=pol&suite=cobalt

 

© Leszek S. Pręcikowski 2018Dodaj komentarz


Dodaj

© Leszek Sławomir Pręcikowski
Udostępnij na Facebook
Leśnictwo – Darz Bór !
Katalog stron www

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl